ΟΡΟΙ

 • Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% ο οποίος υπολογίζεται κατά την πληρωμή του προϊόντος στην ενότητα Πληρωμή [Checkout].
 • Ισχύ προσφοράς καθορίζετε από την τιμή που αναγράφετε στο εκάστοτε προϊόν. Με το πέρας της περιόδου προσφοράς, το κόστος αναπροσαρμόζεται αυτόματα.
 • Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται δοκίμια, χρωματικές επεξεργασίες ή προσαρμογές αρχείων.
 • Παραλαμβάνουμε έτοιμα ψηφιακά αρχεία (κλειστά PFD). Αρχεία που δεν πληρούν τις προδιαγραφές μας πιθανώς να δημιουργήσουν αύξηση του κόστους και καθυστέρηση της παράδοσης της εργασίας.
 •  Τροποποιήσεις ή ακυρώσεις από την πλευρά του πελάτη δεν γίνονται δεκτές όταν έχει αρχίσει η εκτύπωση των προϊόντων από την επιχείρηση.
 • Σε περίπτωση έγκαιρης ειδοποίησης, μπορεί να γίνει δεκτή τροποποίηση, με ταυτόχρονη χρέωση της έως τότε παραχθείσας εργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 • Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στην έδρα της πωλήτριας. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταφέρονται για
  λογαριασμό , με ευθύνη και με χρέωση του αγοραστού
 • Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την παραλαβή, την ποιότητα, την ποσότητα και την αξία των λαμβανομένων εμπορευμάτων πρέπει να διατυπώνεται κατά την παραλαβή. Διαφορετικά, θα τεκμαίρεται ότι τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν ανεπιφύλακτα, ακόμη κι αν δεν υπογράφηκε το συνοδευτικό στοιχείο από τον αγοραστή για οποιονδήποτε λόγο.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Ο αγοραστής αποδέχεται πλήρως ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης πώλησης με την
  παραλαβή του παρόντος στοιχείου.
 • Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως.
 • Για κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.